MENU
×
Algemene voorwaarden

Dit document bevat de overeenkomst die geldt tussen de koper van een cadeaubon, de eigenaar van een cadeaubon en Kaddo BV.

Definities

We verduidelijken enkele vaak voorkomende termen in deze overeenkomst.

 1. Kaddo: Oftewel verkoper of kaddo.be. De ondermening achter het platform www.kaddo.be. De rechtspersoon die cadeaubonnen verkoopt.
 2. Koper: Oftewel consument. De natuurlijke persoon die een cadeaubon aankoopt op het platform.
 3. Eigenaar van een bon: Oftwel gebruiker of ontvanger van een bon. De natuurlijke persoon die een cadeaubon ontvangt. Een koper kan een cadeaubon voor iemand anders dan zichzelf kopen, of een cadeaubon doorgeven, degene in uiteindelijk bezit van de cadeaubon is de eigenaar van een bon. Koper en eigenaar kunnen dezelfde persoon zijn.
 4. Platform: Oftewel website, site, of kaddo.be. De website en alle achterliggende software beschikbaar op de URL www.kaddo.be, daarbijhorende subdomeinen en diensten zoals het mailing-systeem.
 5. Partner: Oftewel verdeler, handelaar, of zaak. Elke handelaar die ingeschreven is op ons platform en cadeaubonnen aanbiedt.
 6. Cadeaubon: Oftewel bon. Het document met een unieke identificatiecode die de koper na zijn aankoop ontvangt. Een cadeaubon kan in digitale vorm zijn of uitgeprint. De unieke identificatiecode is waarmee elke bon geidentificeerd wordt en wordt gelinkt aan de aankoop.
 7. Onverwachte foutmelding: Een foutmelding, van technische aard, die duidt op een bug in de software van het platform. Een foutmelding die is ingeprogrammeerd is geen onverwachte foutmelding.

Identiteit van Kaddo

Kaddo BV
Handelend onder de naam/namen Kaddo, Kaddo., kaddo.be.

BTW nummer: BE 1234.567.593

Bereikbaar via e-mail
Particulier: hallo@kaddo.be
Zakelijk: zakelijk@kaddo.be
Bereikbaarheid: 24/7 bereikbaar voor onze partners. Particuliere mails worden getracht binnen twee werkdagen beantwoord te worden.

Adres en telefoonnummer worden kenbaar gemaakt aan partners na hun inschrijving op het platform. Indien u deze informatie om een geldige reden wenst te hebben kan u deze aanvragen via het e-mailadres zakelijk@kaddo.be.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op dit platform. Alsook op elke aankoop van een consument op dit platform.
 2. Voor elke aankoop dient de consument te bevestigen dat deze zowel de algemene voorwaarden als de privacyvoorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Zonder deze bevestiging kan een aankoop niet voltooid worden.
 3. Op elke bon staat een verwijzing naar onze voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden en privacyvoorwaarden zijn makkelijk te vinden op ons platform. Ook wordt er regelmatig naar verwezen in e-mails.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen die de koper bij partners doet met diens cadeaubon. De cadeaubon en Kaddo staan los van het aanbod, de werking, en producten of diensten van onze partners.

Herroepingsrecht

 1. Algemeen geldt koop is koop.
 2. Op cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
 3. Onze cadeaubonnen worden beschouwt als maatwerk aangezien hier de naam van de ontvanger op staat.
 4. Indien u wel wordt vergoed na uw aankoop zal niet het volledige aankoopbedrag worden teruggestort. Het aankoopbedrag kan worden opgesplitst in de transactiekost waarmee u betaalt voor de dienst die onze Payment Service Provider levert, de commissie met een maximumbedrag van 15% het aankoopbedrag die onze partners aan Kaddo betalen waarmee u de dienst betaalt die we via ons platform aanbieden, en het resterende bedrag. Enkel het resterende bedrag zal teruggestort worden.

Garantie

 1. Cadeaubonnen dienen te werken tot hun vervaldatum.
 2. Indien een cadeaubon niet werkt, dit wil zeggen:
  1. De cadeaubon kan niet geopend worden door de eigenaar van deze bon.
  2. Bij het openen van een bon komt een onverwachte foutmelding.
  3. De partner kan de cadeaubon niet scannen. Deze wordt niet herkend of geeft een onverwachte foutmelding.
  4. De koper ontvangt geen mail na aankoop van de cadeaubon.
  dient de koper van de bon Kaddo te contacteren. Kaddo is verplicht deze fout te verhelpen.
 3. Een cadeaubon die vervallen is zal niet meer werken en verliest zijn recht op garantie.
 4. Wanneer de koper recht heeft op garantie zal deze pas zijn aankoopbedrag terugkrijgen indien Kaddo het (technisch) probleem op geen enkele manier opgelost krijgt. Indien Kaddo een niet-werkende cadeaubon weer werkend krijgt heeft Kaddo voldaan aan de garantieplicht.
 5. De garantieplicht is niet van toepassing indien het probleem opgelost kan worden door minimale effort van de koper of gebruiker:
  1. Na aankoop is de mail met de cadeaubon in de spam van de koper zijn mailbox aangekomen. De koper heft zijn spam niet gecontroleerd.
  2. De gebruiker van een cadeaubon heeft deze afgeprint. De print is echter van lage kwaliteit waardoor de identificatiecode niet leesbaar is.
 6. Het recht op garantie vervalt volledig wanneer de gebruiker heeft geprobeerd de cadeaubon aan te passen, manipuleren, omzeilen, ondermijnen van beveiliging of hacken.
 7. Garantie geldt enkel op de cadeaubon zelf en niet op de aankoop die de eigenaar met zijn bon doet bij een partner. De cadeaubon en Kaddo staan los van het aanbod, de werking, en producten of diensten van onze partners.

Levering

 1. De cadeaubon wordt na aankoop direct per e-mail verzonden naar de gewenste ontvanger. De cadeaubon is bereikbaar door gebruik te maken van de link die in deze mail staat. Een bevestiging van de aankoop wordt direct naar de koper verzonden. Deze mails kunnen in de spam aankomen.
 2. We spreken van een leveringsfout wanneer een van de mails beschreven in Levering - paragraaf 1 niet binnen vijf uur na aankoop aankomt.
 3. Wanneer de eigenaar van een cadeaubon deze niet direct op ons platform heeft gekocht maar via een derde, bijvoorbeeld van een partner die ze op papier heeft afgedrukt, is Kaddo niet verantwoordelijk voor deze overdracht. Bij problemen dient de eigenaar contact op te nemen met de oorspronkelijke koper.

Betaling

 1. Betalingen worden direct tijdens de online aankoop gedaan. Uitgestelde betalingen of overschrijvingen zijn niet mogelijk.
 2. Betalingen worden geregeld door de Payment Service Provider genoemd Mollie. Kaddo heeft geen toegang tot gevoelige bankinformatie. De werking van de betalingen, en dus ook problemen, zijn de verantwoordelijkheid van Mollie.

Bestellen

 1. Bestellen kan via het platform beschikbaar op de URL www.kaddo.be. Een cadeaubon verkregen op een andere wijze, ookal is het een cadeaubon van Kaddo, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Kaddo.
 2. De koper selecteert een partner voor hetwelk hij of zij een cadeaubon wilt bestellen. De cadeaubon is enkel geldig voor die partner.
 3. Als koper neem je bij het bestellen de volgende veiligheidsmaatregelen in acht.
  1. Controleer altijd of de verbinding met de site beveiligd is. Kijk of de URL in de browser begint met https:// en een slotje bevat. De enige URL waarop ons platform beschikbaar is, is https://kaddo.be en daarbijhorende subdomeinen zoals https://www.kaddo.be of https://voorbeeld.kaddo.be voor de Kaddo-pagina van een partner.
  2. Deel nooit zomaar de link of identificatiecode van een cadeaubon. Verspreid geen foto's waarop de identificatiecode of unieke URL van een cadeaubon zichtbaar is. Stuur nooit zomaar de mail met de cadeaubon door.
  3. Kaddo of een partner zal nooit vragen voor gevoelige informatie.
  4. Een partner zal nooit direct vragen om een betaling te doen voor een cadeaubon. Alle betalingen verlopen via het platform.
  5. Pas op voor valse spam- of phishing-mails. Bij twijfel: contacteer Kaddo via het e-mailadres hallo@kaddo.be.

Klachten en geschillen

 1. De koper van een cadeaubon kan zijn klacht formuleren door een e-mail te sturen naar hallo@kaddo.be. Deze mail dient een duidelijke formulering van de klacht te bevatten.
 2. Kaddo dient binnen 14 dagen te bevestigen dat ze acht hebben genomen van de klacht door op de mail van de koper te reageren.
 3. Kaddo heeft vanaf de bevestiging van de klacht 4 weken de tijd om de klacht te onderzoeken.
 4. Kaddo behandelt geen klachten over de producten of diensten van een partner die de eigenaar via zijn cadeaubon koopt. De cadeaubon en Kaddo staan los van het aanbod, de werking, en producten of diensten van onze partners.
 5. Op deze algemene voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Ook geschillen worden via het Belgisch recht opgelost.

Eigendom van een cadeaubon

 1. Iedereen met toegang tot een cadeaubon in digitale of fysieke vorm, of de identificatiecode van een cadeaubon, is eigenaar van deze bon.
 2. De originele eigenaar van een cadeaubon kan dus beslissen het eigendom van zijn bon te delen met andere personen door de cadeaubon door te sturen.
 3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een eigenaar om zijn cadeaubon veilig te bewaren.

Partners

 1. Kaddo en de cadeaubonnen verkocht op het platform staan los van het aanbod, de werking, en producten of diensten van onze partners.
 2. Deze voorwaarden gelden enkel op de aankoop van de cadeaubon zelf. Niet op de aankoop die wordt gedaan met de cadeaubon.
 3. Een partner kan zijn eigen voorwaarden hebben die gelden bij de aankoop via een cadeaubon.
 4. Kaddo is niet verantwoordelijk voor de producten of diensten die bij een partner worden aangekocht met een cadeaubon.
 5. Een cadeaubon en diens werking gekocht via het platform is de verantwoordelijkheid van Kaddo. Niet van de partner, ookal dient de cadeaubon bij desbetreffende partner gebruikt te worden.

Gebruik van cadeaubonnen

 1. Elke ontvanger van een cadeaubon is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn cadeaubon. Verlies of het onbedoeld doorsturen van een cadeaubon naar derde wordt niet vergoed.
 2. Een cadeaubon is niet meer bruikbaar na de vervaldatum. De vervaldatum staat op elke cadeaubon vermeldt.
 3. Een cadeaubon wordt geidentificeerd door een unieke identificatiecode, zowel een QR-Code als een code in cijfervorm.
 4. Hoewel deze identificatiecode op zichzelf in principe voldoet om een cadeaubon te valideren, kan een partner indien de identifatiecode wordt gepresenteerd op een afwijkende manier, deze cadeaubon weigeren. Een afwijkende manier omvat onder andere: Het uitknippen van enkel de identificatiecode of uitgeprint zijn met zeer lage kwaliteit. De gebruiker kan dus het best de cadeaubon voorleggen aan de partner via de link verstuurd via mail of door de bon duidelijk uit te printen in het formaat getoond op het platform.
 5. Het is niet toegestaan een cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten, waaronder begrepen hacking.
 6. Een cadeaubon kan niet voor geld ingewisseld worden. Ook het resterend saldo van een cadeaubon met eenmalig gebruik kan niet ingewisseld worden voor geld.
 7. Cadeaubonnen kunnen van het type eenmalig- of meermalig-gebruik zijn. Eenmalig gebruik betekent dat de cadeaubon niet meer geldig is na slechts een keer gescand te zijn door de partner, ongeacht of het bestede bedrag groter of kleiner is dan de saldo van de cadeaubon. Meermalig gebruik betekent dat het saldo opgebruikt kan worden verspreid over meerdere aankopen, tot het saldo is opgebruikt of de cadeaubon is vervallen. Het type van een cadeaubon staat vermeldt op de bon en is voor de aankoop van de bon meegedeeld.
 8. Een cadeaubon van een partner kan niet bij een andere partner gebruikt worden.
 9. Een cadeaubon kan gebruikt worden door deze voor te leggen aan de partner voor wie deze cadeaubon beschikbaar is. De partner zal de cadeaubon scannen of de identificatiecode manueel invoeren. Het resterende saldo van de cadeaubon wordt automatisch geupdate op de link van deze bon.

Contact of vragen

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden kan u ons contacteren op het e-mailadres hallo@kaddo.be.